Kommandoprosedure

Kommandoadministrasie

Aansoek om lidmaatskap (jeuglede)

Wanneer ‘n ouer of wettige voog sy/haar skoolgaande kind wil aansluit by Die Voortrekkers, moet hulle die volgende stappe uitvoer:

 1. Kliek om te Registreer of Herregistreer
 2. Voltooi die vorm elektronies en druk dit uit (die vorm kan ook uitgedruk en met die hand voltooi word).
 3. Die ouer/wettige voog onderteken die vorm (dit is nie voldoende om net jou naam in te tik nie, die vorm moet fisies geteken word).
 4. Handig die vorm in by die kind se spanoffisier of die adjunk-kommandoleier [administrasie].
 5. Betaal die nodige ledegeld vir die betrokke jaar.

Nuwe jeuglede kan enige tyd gedurende die jaar by Die Voortrekkers aansluit.

Finansies

Ledegeld vir 2021

Betaling voor 15 Mei Betaling na 15 Mei
Ontdekkers (Gr. RR en jonger) R260.00 R360.00
Penkoppe en Drawwertjies (Jeuglede Gr. R tot Gr. 12) R700.00 R800.00
Verkenners R700.00 R800.00
Staatmakers en offisiere R460.00 R560.00
Heemraadslede R230.00 R330.00

Ledegeld word saamgestel uit vir:

 • die lidmaatskapheffing wat aan die hoofbestuur en gebiedsbestuur verskuldig is;
 • aankoop van ʼn voorgeskrewe werkboek vir elke jeuglid;
 • kommandoadministrasie;
 • aankoop van kentekens (spesialisasiekentekesn, graadwiele, ensovoorts); en
 • kommandofunksies en -byeenkomste.

Die ledegeld kan in paaiemente betaal word.  Volledige betaling moet egter voor 15 Mei geskied vir die korting.

Bankbesonderhede

Polsslag Voortrekkers bank tans by ABSA. Die voorkeur metode van betaling is per EFT (hetsy internet of direk by ʼn bank).

Tjekrekening: 600 511 262
Takkode: 632 005
Verwysing: Voorletter en van, lid se graad en die betrokke kortkode (hierdie kortkode sal saam met die spesifieke inligting van die aktiwiteit gegee word). ʼn Voorbeeld van ʼn goeie verwysing is: PRoux 6 SWGGA

Stuur die bewys van betaling aan finansies@polsslag.co.za ʼn Bewys van betaling moet aan die spanoffisier ook gegee word. Indien betaling vir meer as een lid of aktiwiteit gemaak word, moet baie duidelik gespesifiseer word aan adjunk-kommandoleier [finansies] en die spanoffisier sodat dit reg toegeken word.

Kontantbetalings kan op Maandae tussen 17:00 en 18:00, in die kantoor by die saal, gedoen. ʼn Kwitansie moet uitgereik word vir alle kontant wat ontvang word.

Verwagte betrokkenheid van jeuglede

Die Voortrekkers is ʼn jeugbeweging wat al hul aktiwiteite binne die raamwerk van Christelike beginsels reël. Polsslag is ʼn Voortrekkerkommando wat vir seuns en dogters vanaf graad 0 tot graad 12 voorsiening maak. Voortrekkers gaan om die jeug, hul verwagtinge en behoeftes.  Daar word vir elkeen, ongeag persoonlikhede, die geleentheid gebied om sy/haar avontuurdrang te ontdek en uit te leef.  Deurlopend word selfvertroue opgebou en leierskapvaardighede ontwikkel.  Diens aan die gemeenskap word bevorder.  Alles vind tydens aktiwiteite van speel, uitstappies, werk vir spesialisasie kentekens, uitslaap, kampe en spanbyeenkomste plaas. Die kombinasie en balans tussen kultuur, avontuur en natuur is Die Voortrekkers se geheime resep.

Hoe moet die Voortrekker lyk wat Polsslag wil ontwikkel en na matriek die wêreld wil instuur?

ʼn Gebalanseerde leier:

 • wat individueel standpunt kan inneem, maar as deel van ʼn span kan werk;
 • met die ABC-waardes as deel van sy lewensbeskouing;
 • met ʼn positiewe toekomsverwagting/toekomshoop sy plek as Afrikaner volstaan;
 • ʼn gebalanseerde eie standpunt kan ontwikkel en dit deur middel van goeie kommunikasie-vaardighede kan oordra.

Die Voortrekkers beskou leierskap as die aanvaarding van verantwoordelikheid en die uitlewing van roeping deur diensbaarheid.

Hoe doen Polsslag dit?

 • Deur self as offisiere en ouers die ABC-waardes positief voor te leef;
 • deur Voortrekkerwerk pret en ʼn avontuur te maak;
 • deur ons kinders trots te maak op Afrikanerskap;
 • deur die gesin deel te maak van Voortrekkerwees; en
 • deur ons plek in die gemeenskap vol te staan.

Elke jeuglid wat getrou die kommando- en spanaktiwiteite bywoon, ontvang jaarliks erkenning daarvoor. Indien ʼn kind nie ʼn byeenkoms kan bywoon nie moet daar ʼn geldige verskoning betyds by die spanoffisier ingedien word.

Spanbyeenkomste

Tydens spanbyeenkomste word graadwielwerk (of boekiewerk) met die jeuglede behandel. Aan die einde van elke jaar word ʼn graadwiel aan ʼn jeuglid, wat sekere kennis en vaardighede bemeester het, toegeken.  Die werkboek (vir PD’s) wat elke lid ontvang, of Verkennerlewe (vir verkenners), dek die volledige sillabus.

Penkoppe en drawwertjies: Penkop- en drawwertjiespanne kom op Maandagmiddae vanaf 17:00 tot 18:00 by die Voortrekkersaal bymekaar.

Verkenners: Verkennerspanne kom op ‘n tyd en plek bymekaar soos dit in die span self gereël is.

ABC-punte: 1 per spanbyeenkoms met ‘n maksimum van 10.

Spankampe

Spankampe word deur die betrokke spanoffisier gereël. Tydens die kamp kan daar op graadwielwerk, spesialisasies of spanbou gekonsentreer word.

ABC-punte: 5 per spankamp met ‘n maksimum van 10.

Spesialisasiekentekens

Vanaf graad 1 kan jeuglede werk vir spesialisasiekentekens.  Sekere spesialisasies word tydens gebiedskampe en kentekendae aangebied.  Die spanoffisier sal bepaal watter spesialisasies in spanverband bygewoon of gedoen gaan word. Spesialisasies het verskeie vereistes waaraan dit moet voldoen.

ABC-punte: 2 per spesialisasie, wat in spanverband afgehandel is, met ‘n maksimum van 10.

Kommandobyeenkomste

Daar is deur die loop van die jaar ‘n paar kommandobyeenkomste:

 • Die waatlemeoenfees wat die afskop vir die jaar is
 • ‘n Byeenkoms met ‘n Afrikanerskaptema
 • ‘n Byeenkoms met ‘n Burgerskaptema
 • ‘n Byeenkoms met ‘n Christenskaptema
 • ‘n Byeenkoms met ‘n Diensbare leierskaptema
 • ‘n Geleentheid waar Polsslag diens lewer in die gemeenskap

ABC-punte: 5 per kommandobyeenkoms met ‘n maksimum van 25.

Kommandokamp

Die Kommandokamp word deur alle lede van die kommando bygewoon en tydens die kamp word verskeie aktiwiteite aangebied. Afhangende van die aard van die kamp kan ouers ook uitgenooi word om dit by te woon.

ABC-punte: 10 per kommandokamp met ‘n maksimum van 10.

Gebiedskampe

Dit is kampe wat deur die gebied (Transvaal) gereël word. Spesialisasie kentekens word tydens die kamp aangebied. ‘n Gebiedskamp duur gewoonlik 4 tot 10 dae en vind tydens skoolvakansies plaas. Dit is belangrik dat ʼn jeuglid sal poog om minstens twee gebiedskampe vanaf Gr. 4 tot Gr. 7 by te woon om aan die vereistes vir die Voorslagtoekenning te voldoen. Gr. 0 tot Gr. 3 jeuglede kan sekere kampe bywoon indien hulle ouers of offisiere hulle vergesel. Verkenners moet ook ʼn minimum aantal gebiedskampe bywoon om aan die vereistes vir die Presidentsverkennertoekenning te voldoen. Inligting ten opsigte van gebiedskampe is in die jaarprogram vervat en word deurlopend versprei.

ABC-punte: 15 per gebiedskamp met ‘n maksimum van 30.

Kentekendae [ook bekend as gebiedsgoedgekeurde aktiwiteite (GGA) en -naweke (GGN)]

Hierdie word deur verskillende kommando’s aangebied.  Die spanoffisier sal aandui watter geleenthede vir die span van belang is. Skryf asseblief so gou as moontlik in vir hierdie aktiwiteite omdat kursusse vinnig vol raak en gesluit kan word sonder enige waarskuwing of kennisgewing. Moet dus asseblief nie wag vir die sperdatum nie.

ABC-punte: 2 per gebiedsgoedgekeurde aktiwiteit met ‘n maksimum van 10.

ABC-toekennings

ABC-punte word verwerf vir bywoning van al die bogenoemde aktiwiteite. Getroue bywoning van spanbyeenkomste is deel van die minimum vereistes vir ABC toekenning. Jeuglede moet poog om tussen 50 en 75 ABC punte per jaar bymekaar te maak.

Jaarprogram

Polsslag Voortrekkers se jaarprogram is op ons webblad beskikbaar as ‘n dinamiese Google-kalender. Om hierdie kalender te sien, asook vir die instruksies om dit tot jou MS Outlookkalender by te voeg, kliek op hierdie skakel: Google Calender

Elke spanoffisier sal ‘n spanjaarprogram, wat betrekking het op die onderskeie spanaktiwiteite, aan die jeuglede gee.

Voortrekkerdrag

Die meeste spanbyeenkomste word in span- of aktiewe Voortrekkerdrag bygewoon soos deur die spanoffisier gereël. Aktiewe drag vir PD’s is die voorgeskrewe gholfhempie met ʼn denim broek/romp. Formele drag vir PD’s is die erkenningsbaadjie waarop alle toekennings gewerk word, wat saam met die gholfhemp en denim gedra word.

Klere bestellings kan op Maandae in die kantoor, by die saal, gedoen word vanaf 17:00 tot 18:00 of stuur n e-pos aan administrasie@polsslag.co.za.

%d bloggers like this: